เราต้องการมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็งและเต็มไปด้วยศักยภาพในการแข่งขันระดับสูง

  • เราใช้ Know-how เกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรและเทคโนโลยีด้านพฤติกรรมศาสตร์ต่าง ๆ
    ที่สะสมมากว่า 50 ปี เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์กรและสถานที่ทำงานให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง

ค้นหาตามหัวข้อและวัตถุประสงค์

การสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างองค์กรการสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างองค์กร

การสร้างความแข็งแกร่งของการประสานงานภายในองค์กร
การสนับสนุนการละลายวัฒนธรรมองค์กรและการทำ M&A ของตำแหน่งงานต่าง ๆ
การสร้างความแข็งแกร่งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
การสำรวจสภาพปัจจุบันขององค์กร
การวินิจฉัยองค์กร : การสำรวจประสิทธิผลขององค์กร
การก่อตั้งธุรกิจใหม่
โปรแกรมพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ
การกำหนดยุทธศาสตร์
การผลักดันการพิจารณาด้วย MDCVS
การจัดทำแผนการบริหารงานระยะกลาง/ยาว
【โครงการสู่อนาคต】 การกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาผู้นำคนรุ่นใหม่
การปรับปรุงการทำงาน การปฏิรูปการทำงาน
การให้คำปรึกษาด้านการปฏิรูปการทำงาน

การผลักดันการบริหารที่ยั่งยืนการผลักดันการบริหารที่ยั่งยืน

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SustainOnline – platform สำหรับสนับสนุนการบริหารอย่างยั่งยืน
คอลัมน์:การบริหารอย่างยั่งยืนหมายถึงอะไร
การฝึกปฏิบัติจริงการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Management)
การสนับสนุนโครงการการกำหนดวิสัยทัศน์การบริหารอย่างยั่งยืน
การอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาวิสัยทัศน์การบริหารอย่างยั่งยืน
โปรแกรมการฝึกอบรมกลยุทธเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การปลูกฝัง Complianceการปลูกฝัง Compliance

ภาพรวมทั้งหมดของการส่งเสริม Compliance
ภาพรวมทั้งหมดของแนวทางเพื่อส่งเสริม Compliance
สำรวจสภาพปัจจุบันของการปลูกฝัง Compliance
สำรวจติดตามระดับการปลูกฝัง Compliance
วินิจฉัยวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง
วินิจฉัยภาพรวมของ Compliance

การจัดทำและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์การจัดทำและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์งานบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์
การจัดทำระบบทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ
การจัดทำระบบทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่ความมั่นคงด้านบุคลากร
การสร้างระบบการฝึกอบรมบุคลากร
การสร้างระบบเส้นทางอาชีพ Career Path
การบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ
การสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางอาชีพ
การปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารระบบการประเมินผลและการควบคุมเป้าหมาย

การผลักดันการบริหารบนความหลากหลายการผลักดันการบริหารบนความหลากหลาย

การผลักดันการใช้ศักยภาพพนักงานหญิง
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจริงผู้บริหารหญิง
โปรแกรมการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานหญิงที่ก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร

การสร้างองค์กรที่มีชีวิตชีวาการสร้างองค์กรที่มีชีวิตชีวา

โปรแกรมสู่สถานที่ทำงานที่มีชีวิตชีวา การมุ่งสู่ทัศนคติเชิงบวก
FISH ! Program
FISH ! Culture (การปลูกฝังปรัชญา FISH !)

การสร้างความแข็งแกร่งความสามารถด้านงานขายการสร้างความแข็งแกร่งความสามารถด้านงานขาย

การสร้างทีมงานขายที่แข็งแกร่ง
ภาพรวมทั้งหมดของโปรแกรมการบริหารงานขาย
การสร้างทีมงานขายให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ต้องการปรึกษาปัญหาด้านการพัฒนาองค์กร