เราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรที่เข้มแข็ง และมีศักยภาพในการแข่งขันสูงด้วยแผนงานที่มีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร

  • เราใช้ Know-how เกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรที่สะสมมากว่า 60 ปีและเทคโนโลยีด้านพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนในการสร้างองค์กร สร้างสถานที่ทำงานที่มีความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง

ค้นหาหัวข้อตามวัตถุประสงค์

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

เสริมสร้างการประสานงานภายในองค์กร
Post M&A: สนับสนุนการละลายวัฒนธรรมระหว่างองค์กร
การสร้างความแข็งแกร่งในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
การสำรวจสภาพปัจจุบันขององค์กร
การวินิจฉัยองค์กร : การสำรวจประสิทธิผลขององค์กร
การก่อตั้งธุรกิจใหม่
โปรแกรมพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ
การกำหนดยุทธศาสตร์
การผลักดันการพิจารณาด้วย MDCVS
การจัดทำแผนการบริหารงานระยะกลาง/ยาว
โปรเจคเพื่ออนาคต เช่น การกำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่
การปรับปรุงการทำงาน การปฏิรูปการทำงาน
การให้คำปรึกษาด้านการปฏิรูปการทำงาน

การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Management)การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Management)

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SustainOnline – Platform สำหรับส่งเสริมการบริหารเพื่อความยั่งยืน
การบริหารอย่างยั่งยืน คืออะไร
การฝึกปฏิบัติจริงการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Management)
การสนับสนุนโปรแกรมการกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อความยั่งยืน
เวิร์คชอปเกี่ยวกับการพิจารณาวิสัยทัศน์เพื่อความยั่งยืน
โปรแกรมกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

การปลูกฝัง Complianceการปลูกฝัง Compliance

ภาพรวมทั้งหมดของการส่งเสริม Compliance
ภาพรวมทั้งหมดของแนวทางเพื่อส่งเสริม Compliance
สำรวจสภาพปัจจุบันของการปลูกฝัง Compliance
สำรวจติดตามระดับการปลูกฝัง Compliance
วินิจฉัยวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง
วินิจฉัยภาพรวมของ Compliance

การจัดทำและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์การจัดทำและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์งานบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์
การจัดทำระบบทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ
การจัดทำระบบทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่ความมั่นคงด้านบุคลากร
การสร้างระบบการฝึกอบรมบุคลากร
การสร้างระบบเส้นทางอาชีพ Career Path
การบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ
การสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางอาชีพ
การปรับปรุงการใช้งานระบบประเมินผลและ MBO (Management by Objectives)

การสนับสนุนความหลากหลายการสนับสนุนความหลากหลาย

การส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทในการทำงานมากขึ้น
WLP: Woman Leadership Development Program
โปรแกรมการพัฒนาผู้นำสำหรับผู้หญิง

การสร้างองค์กรที่มีชีวิตชีวาการสร้างองค์กรที่มีชีวิตชีวา

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีชีวิตชีวา
โปรแกรมเสริมพลังงานเชิงบวก: การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีชีวิตชีวา
FISH ! Program
FISH ! Culture (การปลูกฝังปรัชญา FISH!)

การยกระดับศักยภาพการขายการยกระดับศักยภาพการขาย

การเสริมสร้างทีมขาย
ภาพรวมของโปรแกรมการจัดการฝ่ายขาย
การสร้างทีมขายให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
เวิร์คชอปการจัดการเป้าหมายเชิงนโยบาย