สาส์นจากประธานบริษัท

สนับสนุนการสร้างบุคลากรที่เป็นเลิศและองค์กรที่เข้มแข็ง

บริษัท Business Consultants จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี 1964 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการจัดโอลิมปิกครั้งแรกที่โตเกียว ก่อตั้งขึ้นบนปณิธานที่ว่า “เราจะปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารจัดการของประเทศญี่ปุ่น” นับจากนั้นกว่า 50 ปี บริษัทเราก็ได้สนับสนุนการปฏิรูปและพัฒนาองค์กรของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาทักษะของบุคลากรในสังกัดองค์กรเหล่านั้นด้วย บนพื้นฐานของพันธกิจที่ว่า “สร้างบุคลากรที่เป็นเลิศและองค์กรที่เข้มแข็ง เปี่ยมไปด้วยพลังในการแข่งขัน”

แนวโน้มต่าง ๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่เราตระหนักถึงความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอว่า หากปราศจาก “องค์กรที่เข้มแข็ง” และ “บุคลากรที่เป็นเลิศ” แล้ว องค์กรก็จะไม่สามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน

“องค์กรที่เข้มแข็ง” คือ องค์กรที่สามารถยกระดับความสอดคล้องของการบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์และภาวะผู้นำในการบริหารจัดการให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และบุคลากรก็สามารถเพิ่มผลิตผลได้ เพื่อการนั้นจะทำแค่เพียงติดตามผลความสำเร็จในอดีตแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ องค์กรจะต้องทำเรื่องท้าทายต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

นอกจากนี้ “บุคลากรที่เป็นเลิศ” ก็คือ บุคลากรที่อุทิศตนให้กับการเจริญเติบโตขององค์กรโดยการสร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่จากความร่วมมือกับผู้อื่น ยกระดับค่านิยมในการทำงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างบุคลากรดังกล่าว จำเป็นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานด้วยความทะเยอทะยานและต้องการมีการฝึกฝนขัดเกลา สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีผู้นำเพื่อการทำสิ่งดังกล่าวอย่างขาดเสียไม่ได้ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีแบบแผนและต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็น ณ ขณะนี้

มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว เช่นเดียวกับองค์กร ก็ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน บริษัทของเราปรารถนาที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีของลูกค้าผ่านการสร้าง “องค์กรที่เข้มแข็ง” และ “บุคลากรที่เป็นเลิศ” โดยมีรากฐานในการสร้างองค์กรที่อุดมไปด้วย “ทุนทางสังคม” ซึ่งเป็นการบ่มเพาะจิตใจของผู้คน เชื่อมโยงจิตใจ เช่น เครือข่ายของผู้คน ความเห็นอกเห็นใจ การทำงานร่วมกัน และความไว้วางใจ

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมโดยรอบองค์กรกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เราไม่สามารถบริหารองค์กรโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมบนโลกและวิกฤตของความยั่งยืนในสังคมที่เปลี่ยนไป ในการที่จะทำให้กิจการมีการเติบโต คงคู่กับสังคมและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนได้นั้น องค์กรและบุคลากรที่ทำงานในองค์กรเองก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย

บริษัทของเราสนับสนุนการปฏิรูปองค์กรสู่การบริหารจัดการแบบยั่งยืนรวมถึงสนับสนุนการบ่มเพาะให้เกิดนวัตกรรมจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งยังเพียรพยายามที่จะส่งมอบบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น วิธีการยกระดับความยืดหยุ่นของจิตใจของแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

เราขอขอบคุณความไว้วางใจของทุกท่านที่มีให้เราตลอดเวลาที่ผ่านมากว่า 50 ปี และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปอย่างต่อเนื่อง