จรรยาบรรณ

เป็นคู่มือสำหรับนำค่านิยม พันธกิจไปปฏิบัติจริงในกิจกรรมประจำวัน

ทัศนคติพื้นฐานในการทำกิจกรรมทางธุรกิจ

มอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง

พวกเราฟังเสียงของลูกค้าและมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด

• ให้ความสำคัญกับการพูดคุยกับลูกค้าและมอบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

• ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อมอบบริการที่เหนือความคาดหมาย

ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์

เราปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า

• เราคำนึงเสมอว่าพนักงานของเราทุกคนมีส่วนในสินค้าและบริการของเรา และให้ความสำคัญในแต่ละทุก ๆ งาน

• เราสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า ด้วยการรักษาสัญญาที่ได้ทำขึ้นกับลูกค้าอย่างเข้มงวด

การรักษาข้อมูลของลูกค้า

เราให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลองค์กรรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

• เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและลูกค้าอย่างเข้มงวดบนพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูล และนโยบายรวมถึงบรรทัดฐานอื่น ๆ ที่กำหนดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

• เราจัดการข้อมูลส่วนกิจการของลูกค้าที่ได้รับมาจากการติดต่อทางการค้าและข้อมูลภายในบริษัทของเราอย่างเข้มงวดโดยถือเป็นข้อมูลที่สำคัญ

ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน

เราไม่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อเท็จจริงสำคัญซึ่งเราได้รับรู้จากการทำงานก่อนการประกาศออกสู่สาธารณะ

• เราจะไม่ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้ารั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก

การค้าและการแข่งขันที่เป็นธรรม

ในฐานะที่เป็นบริษัทหนึ่งในวงการบริษัทที่ปรึกษา เราทำการค้าและแข่งขันอย่างยุติธรรม

• เราจะดำเนินงานอย่างโปร่งใสเพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดทางธุรกิจ

•เราจะไม่มีการสร้างความกดดันให้ลูกค้า แต่จะทุ่มเทในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

• เราจะรับผิดชอบในการอธิบายโดยไม่สื่อหรือแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้เราจะไม่ใส่ร้ายคู่แข่ง

หุ้นส่วน

พวกเราให้ความสำคัญกับหุ้นส่วนทั้งในและต่างประเทศ

• พวกเราเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจต่างๆ อย่างกระตือรือร้น

• เราสร้างความสัมพันธ์กับที่ปรึกษา (กลุ่ม) และนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

• มีส่วนร่วมกับตัวแทนทั่วโลกผ่านธุรกิจการออกใบอนุญาต

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เราใส่ใจอย่างถึงที่สุดกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิด

• เราจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรที่บุคคลที่สามถืออยู่

• การคิดค้นที่พนักงานทำขึ้นจะตกเป็นของบริษัท การยื่นจดทะเบียนในเวลาที่คิดค้นสำเร็จจะดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การปฏิบัติตามกฏระเบียบทางสังคมและการทำประโยชน์ต่อสังคม

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราปฏิบัติต่อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

• เรามีความตระหนักในฐานะสมาชิกของสังคมและนักธุรกิจ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับและสามัญสำนึกทางสังคมโดยไม่แบ่งแยกเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม

• เราเคารพประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามกฎสากล และตอบรับต่อความเป็นสากลขององค์กร

• เราเข้าใจบทบาทของเราในฐานะพลเมืองธุรกิจ และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

การรักษาสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นในการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้มาตรการลดภาวะโลกร้อน และสังคมแห่งการรีไซเคิลเกิดขึ้นได้จริง

• เราจะใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

• ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสูญเปล่าจากการเตรียมตัวไม่เพียงพอหรือความไม่ระมัดระวังให้น้อยลง

ความสัมพันธ์กับองค์กรหรือบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม

เราไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคล/กลุ่มอิทธิพลมืดหรือบุคคล/กลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและระบบระเบียบของการใช้ชีวิตของพลเมือง

• เราไม่ให้การตอบแทน สิทธิพิเศษ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ แก่บุคคลและกลุ่มอิทธิพลมืด

• เราไม่สมัครสมาชิกหรือลงโฆษณานิตยสารข้อมูลที่ออกโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลและอื่น ๆ

การเลี้ยงรับรอง/การให้ของกำนัล

เราไม่เลี้ยงรับรองหรือให้ของกำนัลที่เกินกว่าการให้เพื่อขอบคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมทั่วไป

• เราไม่เลี้ยงรับรองหรือให้ของกำนัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรับงาน

• เราไม่เลี้ยงรับรองหรือให้ของกำนัลแก่เจ้าพนักงานในหน่วยงานราชการ

• เราไม่ให้ของกำนัลในวาระกลางปี สิ้นปี และอื่นๆ ที่เป็นการให้ตามธรรมมเนียม รวมถึงการให้ของขวัญกับผู้บริหารและหมู่พนักงาน