การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • นำงานวิจัยใหม่ ๆ มาประยุกต์กับทฤษฎีการบริหารอย่างยั่งยืน
    โดยนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาที่เหมาะกับวัตถุประสงค์
    เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ
    เพื่อให้ตรงความต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละองค์กร

ค้นหาตามประเภทของบุคลากรหรือกลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมศักยภาพพนักงานใหม่ส่งเสริมศักยภาพพนักงานใหม่

การพัฒนาบุคลากรใหม่
หลักสูตรการพัฒนาพนักงานใหม่
โปรแกรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำแบบ OJT

การสร้างภาวะผู้นำให้แข็งแกร่งแก่พนักงานระดับกลางขององค์กรการสร้างภาวะผู้นำให้แข็งแกร่งแก่พนักงานระดับกลางขององค์กร

การกระตุ้นศักยาภาพพนักงานระดับกลาง
Positive Leadership Program
VIA Career Program
VIA Workshop Family Training
Resilience Program (โปรแกรมพัฒนาตนเองภายใต้สภาวะกดดัน)
FiSH ! Program
Human Element Program
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะทางธุรกิจให้สำเร็จก่อนอายุ 37

การสร้างความแข็งแกร่งสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงการสร้างความแข็งแกร่งสำหรับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง

การสร้างความแข็งแกร่งเชิงบริหารให้แก่ผู้บริหารระดับแผนกหรือผู้บริหารชั้นต้น
การฝึกอบรมพื้นฐานการบริหาร
Management Development Program สำหรับการก้าวสู่ผู้บริหารระดับสูง
การสร้างความแข็งแกร่งเชิงบริหารให้แก่ผู้บริหารระดับฝ่ายหรือผู้บริหารระดับสูง
ค้นหาจากหลักสูตรอบรมทั่วไป
การสร้างภาวะผู้นำให้แข็งแกร่งแก่ผู้บริหารระดับกรรมการบริษัท
ค้นหาจากหลักสูตรอบรมทั่วไป

การพัฒนาบุคลากรระดับสากลการพัฒนาบุคลากรระดับสากล

การพัฒนาผู้นำระดับสากล
การพัฒนาผู้นำระดับสากล
Global Liberal Arts (การเรียนรู้ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์)
การพัฒนาเตรียมความพร้อมการไปประจำต่างประเทศ
การฝึกอบรม mindset ระดับสากล

ค้นหาตามหัวข้อและวัตถุประสงค์

การบริหารอย่างยั่งยืน (Sustainable Management)การบริหารอย่างยั่งยืน (Sustainable Management)

ทำความเข้าใจคำว่าอย่างยั่งยืน (Sustainable)
SustainOnline – Platform สำหรับสนับสนุนการบริหารอย่างยั่งยืน
คอลัมน์ : การบริหารอย่างยั่งยืน คืออะไร
การฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการบริหารอย่างยั่งยืน
การสนับสนุนโครงการการกำหนดวิสัยทัศน์การบริหารอย่างยั่งยืน
การอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาวิสัยทัศน์การบริหารอย่างยั่งยืน
โปรแกรมฝึกอบรมกลยุทธการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
SustainOnline – Platform สำหรับสนับสนุนการบริหารอย่างยั่งยืน

การพัฒนาผู้นำคนรุ่นใหม่ (Next Generation Leader)การพัฒนาผู้นำคนรุ่นใหม่ (Next Generation Leader)

โปรแกรมการพัฒนาผู้นำธุรกิจของคนรุ่นใหม่
โครงการสู่อนาคต การกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาผู้นำคนรุ่นใหม่

การสร้างองค์กรที่มีชีวิตชีวาการสร้างองค์กรที่มีชีวิตชีวา

การสร้างสถานที่ทำงานที่มีชีวิตชีวา
โปรแกรมสู่สถานที่ทำงานที่มีชีวิตชีวา การมุ่งสู่ทัศนคติเชิงบวก
FiSH ! Program
VIA Workshop Family Training
Human Element Program

การจัดทำและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์การจัดทำและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์

การจัดทำและการบริหารระบบทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์
การจัดทำระบบทรัพยากรมนุษย์ มุ่งสู่ความมั่นคงด้านบุคลากร
การฝึกอบรมผู้ประเมินผลงาน
การสร้างระบบการฝึกอบรมบุคลากร
การสร้างระบบเส้นทางอาชีพ Career Path
การสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางอาชีพ
การปลูกฝังการบริหารเป้าหมาย
การฝึกอบรมการผลักดันการบริหารเป้าหมาย
การปรับปรุงระบบการติดตามความก้าวหน้าของการบริหารเป้าหมายและระบบการประเมินผลงาน

การผลักดันการบริหารบนความหลากหลายการผลักดันการบริหารบนความหลากหลาย

การผลักดันการใช้ศักยภาพพนักงานสุภาพสตรี
โปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจริงผู้บริหารสุภาพสตรี
โปรแกรมการพัฒนาผู้นำสุภาพสตรี
โปรแกรมการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานสุภาพสตรีที่ก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร
การฝึกอบรมวิสัยทัศน์ด้านอาชีพ Career Vision

การตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า

โปรแกรมตรวจประเมินความสัมพันธ์ของผู้คน Human Assessment Program
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะทางธุรกิจให้สำเร็จก่อนอายุ 37

การพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจการพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจริงด้านการตลาด
การฝึกอบรมการบริหารโครงการ Project Management
การฝึกอบรมทักษะ Assertion
การฝึกอบรมเชิงโค้ชชิ่ง
การฝึกอบรมทักษะการนำเสนอ
การฝึกอบรมความคิดเชิงตรรกะ
การฝึกอบรมการบัญชีธุรกิจ
โปรแกรม Innovative Thinking System

การสร้างความแข็งแกร่งในความสามารถด้านงานขายการสร้างความแข็งแกร่งในความสามารถด้านงานขาย

การสร้างทีมงานขายที่แข็งแกร่ง
ภาพรวมทั้งหมดของโปรแกรมการบริหารงานขาย
การสร้างทีมงานขายให้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
การฝึกอบรมการบริหารนโยบายและเป้าหมาย
การสร้างทักษะงานขายให้แข็งแกร่ง
ภาพรวมทั้งหมดของโปรแกรมทักษะด้านงานขาย
การฝึกอบรมการออกแบบตลาด
การฝึกอบรมยกระดับความสามารถในการโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเต็มใจรับข้อเสนอ
สัมมนาทั่วไป : หลักสูตรเตรียมความพร้อมการขอใบรับรอง IT Planning Sales