Hỗ trợ xây dựng các tổ chức vững mạnh tràn đầy sức cạnh tranh.

  • Đưa ra giải pháp dựa trên tình hình thực tế và vấn đề riêng của mỗi tổ chức.

Tìm kiếm từ đối tượng

Kiện toàn sức mạnh tổ chứcKiện toàn sức mạnh tổ chức

Tăng cường sự liên kết nội bộ tổ chức
Hỗ trợ dung hòa văn hóa tổ chức sau M&A
Tăng cường sự liên kết giữa các phòng ban
Nắm bắt hiện trạng tổ chức
Chẩn đoán tổ chức: Bài khảo sát chẩn đoán hiệu quả tổ chức
Xây dựng mảng kinh doanh mới
Chương trình phát triển mảng kinh doanh mới
Xây dựng chiến lược
Thúc đẩy tư duy về MDCVS
Xây dựng kế hoạch kinh doanh trung hạn
Xây dựng tầm nhìn trong đào tạo lãnh đạo kế cận [Future Project]
Cải tiến nghiệp vụ / Cải cách nghiệp vụ
Tư vấn cải cách nghiệp vụ

Thúc đẩy kinh doanh bền vữngThúc đẩy kinh doanh bền vững

Thấu hiểu về sustainalibity
Susation Online~ Flatform hỗ trợ kinh doanh bền vững
Triển khai kinh doanh bền vững
Hỗ trợ dự án xác lập tầm nhìn bền vững
Workshop suy ngẫm về tầm nhìn bền vững
Chương trình xây dựng chiến lược bền vững

Triển khai ComplianceTriển khai Compliance

Toàn cảnh về quá trình thúc đẩy Compliance
Toàn cảnh giải pháp thúc đẩy Compliance
Nắm rõ thực trạng triển khai Compliance
Kiểm tra giám sát Compliance
Chẩn đoán văn hóa tổ chức mô hình phòng ngừa rủi ro
Chẩn đoán toàn diện về Compliance

Xây dựng và vận hành chế độ nhân sựXây dựng và vận hành chế độ nhân sự

Chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược vận hành của tổ chức
Chiến lược nhân sự
Xây dựng chế độ nhân sự
Xây dựng chế độ nhân sự - Chế độ đảm bảo giữ chân người tài
Xây dựng hệ thống đào tạo
Xây dựng lộ trình nghề nghiệp
Triển khai chế độ nhân sự
Hỗ trợ phát triển sự nghiệp
Giám sát và cải thiện vận hành hệ thống quản lý mục tiêu, chế độ đánh giá

Thúc đẩy sự đa dạng nhân sựThúc đẩy sự đa dạng nhân sự

Thúc đẩy hoạt động của nữ giới
Chương trình đào tạo nhà quản lý nữ
Chương trình hỗ trợ nghề nghiệp cho nhân viên nữ ứng viên cho vị trí quản lý

Năng động hóa môi trường làm việcNăng động hóa môi trường làm việc

Positive Approach - Chương trình năng động hóa nơi làm việc
Chương trình FISH
Văn hóa FISH (Định hình triết lý FISH)

Tăng cường năng lực bán hàngTăng cường năng lực bán hàng

Đẩy mạnh năng lực các nhóm bán hàng
Toàn cảnh chương trình quản trị bán hàng
Xây dựng nhóm bán hàng luôn đạt target